Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau gevestigd aan de Sipohout 3 te (2719 KL) Zoetermeer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50687409 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals in dit privacy statement uiteengezet. Tevens lees je hier welke gegevens dit zijn en hoe je je rechten hieromtrent kunt uitoefenen.


Contactgegevens

De contactgegevens van Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau zijn:

Website: www.alleskidszoetermeer.nl
E-mail: info@alleskidszoetermeer.nl
Telefoon: 06-43991171

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau verwerkt je persoonsgegevens omdat je van onze dienstverlening gebruik maakt en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt. Zonder deze persoonsgegevens kan Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau haar diensten niet (volledig) uitvoeren en/of niet voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en is het aangaan van een overeenkomst niet mogelijk.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • NAW-gegevens
 • Geslacht en geboortedatum
 • BSN
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres(sen)
 • IBAN-nummer en tenaamstelling
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch contact. Evenals gegevens voor een gastouderprofiel op onze website.

Deze gegevens mogen wij gebruiken omdat wij vanuit de overheid daartoe verplicht zijn (bijvoorbeeld door de Belastingdienst of de Wet kinderopvang), of omdat je hier in onze overeenkomst akkoord mee bent gegaan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten zijn niet ingericht om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden volwassenen dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je van mening bent dat wij zonder behoorlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@alleskidszoetermeer.nl. Op verzoek zullen wij deze gegevens direct verwijderen.

Doel en grondslag van verwerking van persoonsgegevens

Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Een juiste uitvoering van de overeenkomst/contract van de gastouderopvang
 • Het afhandelen van het financiele gedeelte van de gastouderopvang
 • Verzenden van nieuwsberichten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Gegevensuitwisseling met overheid:
  • Verstrekken van gegevens aan de GGD (toezichthouder kinderopvang), indien gewenst
  • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, op basis van de Wet Kinderopvang ten behoeve van Kinderopvangtoeslag/opgaaf aan de Belastingdienst

Geautomatiseerde besluitvorming

Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor natuurlijke personen. Het gaat dan om besluiten genomen door computerprogramma’s of -systemen, in tegenstelling tot een besluit dat door een mens wordt genomen.

Bewaarperiode persoonsgegevens en documenten

Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau bewaart je persoonsgegevens en documenten niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie Bewaarperiode Reden
NAW-gegevens 7 jaar Wettelijke verplichting
Geslacht en geboortedatum 7 jaar Wettelijke verplichting
Tel.nrs. en e-mail adressen 7 jaar Wettelijke verplichting
E-mails 7 jaar Wettelijke verplichting
IBAN en tenaamstelling 7 jaar Wettelijke verplichting
Overeenkomsten/contracten 7 jaar Wettelijke verplichting
Facturen 7 jaar Wettelijke verplichting
Betalingsspecificaties 7 jaar Wettelijke verplichting
Jaaroverzichten 7 jaar Wettelijke verplichting
Scans van ID-bewijzen, diploma, en andere vereiste documenten (bij gastouders) Tot 2 maanden na einde overeenkomst, danwel uitschrijving Persoonsregister en LRKP Wettelijke verplichting

Delen van persoonsgegevens met derden

Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen met derden delen wanneer dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau deelt jouw gegevens met de volgende categorieën derden: overheidsinstanties, leveranciers van administratieve software.

Cookies en aanverwante technieken

Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau gebruikt functionele, analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau gebruikt cookies met een uitsluitend technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Recht om gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou door te sturen, of naar een ander door jou aan te wijzen bedrijf.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en/of gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@alleskidszoetermeer.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiliging van persoonsgegevens

Alles Kids Zoetermeer Gastouderbureau neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact ons op via de hier boven genoemde contactgegevens.