Wat is gastouderopvang?

Alles Kids Zoetermeer bemiddelt, begeleidt en ondersteunt bij de gastouderopvang.

Kenmerken van gastouderopvang:

  • Kinderopvang in een rustige huiselijke sfeer
  • Persoonlijke aandacht voor de ontwikkeling van jouw kind
  • Een gecontroleerde veilige en vertrouwde omgeving
  • Een vast aanspreekpunt, nl. de gastouder
  • Kleinschalige opvang; max. 6 kinderen afhankelijk van leeftijden
  • Flexibele opvangtijden en afspraken mogelijk
  • Vaste dagindeling gericht op de samenstelling van de groep

Ben je geïnteresseerd en op zoek naar professionele en flexibele kinderopvang in Zoetermeer of omstreken en wil je een indruk krijgen van onze gastouders, klik dan hier: ik zoek een gastouder

Communicatie

De basis voor goede opvang is een open communicatie met de gastouder over de zorg en opvoeding van jouw kind. Meestal is er tijdens het halen en brengen wel even tijd om praktische zaken met elkaar te bespreken. Ook kan er voor de dagelijkse gang van zaken gebruik gemaakt worden van een opvangschriftje of boekje.

Wij vinden het belangrijk regelmatig contact te hebben met zowel ouder als gastouder. Minstens twee keer per jaar wordt het opvangadres bezocht voor een risico-inventarisatie en een voortgangs- en evaluatiegesprek. We hebben minimaal een keer per jaar een (telefonisch) evaluatiegesprek met de ouder. Daarnaast is er een goede informatievoorziening naar zowel ouders als gastouders via telefoon en mail.

Administratie

Wij verzorgen de administratie voor zowel ouder als voor gastouder. Daarnaast hebben wij als gastouderbureau de kassiersfunctie. Dat betekent dat gastouders via het gastouderbureau betaald worden. Ouders kunnen de gastouder dus niet rechtstreeks betalen.
Wij voldoen aan alle eisen v.w.b. de administratieve processen, de vastlegging en overdracht van data die gesteld zijn in de Wet Kinderopvang.

Oudercommissie / Inspraak ouders

Alles Kids Zoetermeer beschikt over een actieve oudercommissie, bestaande uit momenteel twee leden.

De oudercommissie heeft adviesrecht over bijvoorbeeld:

  • Uitvoering van het kwaliteitsbeleid;
  • Beleid over opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • Regeling inzake behandeling van klachten.

images-7

De oudercommissie is vrij om haar eigen werkwijze te bepalen. Het gastouderbureau geeft tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die nodig is, zodat de commissie haar taak kan uitvoeren. Van een gevraagd advies kan alleen worden afgeweken door het gastouderbureau als dat in strijd is met het belang van de kinderopvang. Dit dient dan schriftelijk en beargumenteerd aan de oudercommissie te worden overlegd. De oudercommissie kan ook ongevraagd advies geven aan het gastouderbureau. De ouders en gastouders worden geïnformeerd via de website, e-mail of per post, inzake voorstellen en beslissingen van de oudercommissie.

Klachten

Natuurlijk stellen wij alles in het werk een goede service te bieden. Doen wij ons uiterste best om het niveau van onze dienstverlening hoog te houden. Ben je toch niet tevreden over een bepaalde situatie in de opvang, over een gastouder of over een administratieve afhandeling bij ons bureau? Laat het ons weten, zodat we op zoek kunnen gaan naar een oplossing.

Als je een klacht hebt, kun je het Klachtenregistratie Formulier invullen en per e-mail naar ons verzenden.
Je krijgt binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens zullen wij alles in het werk stellen om binnen twee weken de klacht op te lossen.

Geschillencommissie Kinderopvang

Als je een klacht extern kenbaar wilt maken, kun je terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
Bij het Klachtenloket Kinderopvang van de Geschillencommissie wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen. Dit door het geven van informatie, advies of bemiddeling.
Ouders kunnen een geschil indienen als:
De kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.  Of als de ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Bijvoorbeeld wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende gevolgen kan hebben.

Ook in 2021 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen ingediend over Alles Kids Zoetermeer. En natuurlijk zijn wij daar trots op.

Contact: De Geschillencommissie, Postbus 90600,2509 LP Den Haag
telefoon: 070-3105310, Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag
www.degeschillencommissie.nl

Persoonsgegevens

Je persoonlijke gegevens worden geregistreerd in ons computersysteem, waar alleen daartoe bevoegde personen van Alles Kids Zoetermeer toegang hebben. Deze persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden buiten de daartoe bevoegde instanties, beschikbaar worden gesteld.