Wat is gastouderopvang?

Gastouderopvang is in de Wet Kinderopvang omschreven als kinderopvang binnen een gezinssituatie in de woning waar de ouder of gastouder zijn hoofdverblijf heeft. Met andere woorden: Gastouders verzorgen een professionele, kleinschalige en flexibele vorm van kinderopvang, in een huiselijke omgeving. Gastouders zijn niet gebonden aan openingstijden. Je kunt met de gastouder overleggen wanneer je jouw kind brengt en ophaalt.

Er mogen maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, opgevangen worden, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar;
waarvan maximaal 5 kinderen tot 4 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd;
waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd;
waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd.
Leeftijdsopbouw en het aantal op te vangen kinderen kunnen binnen de hierboven genoemde grenzen variabel zijn. Het aantal kinderen is afhankelijk van de competenties van de gastouder en de mogelijkheden voor opvang, zoals bijvoorbeeld voldoende slaap- en speelruimte.

Wat doet Alles Kids Zoetermeer voor jou als ouder?

Alles Kids Zoetermeer begeleidt jou en de gastouder gedurende de opvangperiode.
Wij zoeken een gastouder die zoveel mogelijk aansluit bij jouw wensen.
Ook wanneer je zelf een geschikte gastouder hebt en de opvang wilt formaliseren, kun je bij ons terecht.
In dat geval gaan wij er van uit dat de keus voor deze gastouder bewust is gemaakt en dat de normen en waarden van de gastouder voldoen aan jouw wensen.

Ben je geïnteresseerd en op zoek naar professionele en flexibele kinderopvang in Zoetermeer of omstreken en wil je een indruk krijgen van onze gastouders, klik dan hier: ik zoek een gastouder

Communicatie

De basis voor goede opvang is een open communicatie over de zorg en opvoeding van jouw kind. Natuurlijk is er tijdens het halen en brengen meestal wel even tijd om praktische zaken met elkaar te bespreken en kan er voor de dagelijkse gang van zaken gebruik gemaakt worden van een opvangschriftje of boekje. Daarnaast biedt Alles Kids Zoetermeer diverse momenten om de opvang te evalueren.

Wij vinden het belangrijk regelmatig contact te hebben met zowel ouder als gastouder. Zoals al eerder aangegeven gebeurt dit op verschillende momenten. Minstens een maal per jaar wordt het opvangadres bezocht voor een risico-inventarisatie. Daarnaast hebben wij regelmatig contact met ouders via telefoon, post en mail inzake informatieve- en administratieve zaken.

Betaling aan de gastouder

Gastouderbureaus hebben vanaf 2010 de kassiersfunctie. Dat betekent dat gastouders via het gastouderbureau betaald worden. Ouders kunnen de gastouder dus niet rechtstreeks betalen.
Het is belangrijk hier rekening mee te houden, anders vervalt je recht op kinderopvangtoeslag.

Persoonsgegevens

Je persoonlijke gegevens worden geregistreerd in ons computersysteem, waar alleen daartoe bevoegde personen van Alles Kids Zoetermeer toegang hebben.
Deze persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden buiten de daartoe bevoegde instanties, beschikbaar worden gesteld.

Oudercommissie / Inspraak ouders

Alles Kids Zoetermeer beschikt over een actieve oudercommissie, bestaande uit de volgende vier leden:

  • Rachel Brussee (Voorzitter Oudercommissie)
  • Lisanne Rademaker (Lid Oudercommissie)
  • Anneloes van der Hoeven (Lid Oudercommissie)

De oudercommissie heeft adviesrecht over bijvoorbeeld:

  • Uitvoering van het kwaliteitsbeleid;
  • Beleid over opvoeding, veiligheid en gezondheid;
  • Regeling inzake behandeling van klachten.

images-7

De oudercommissie is vrij om haar eigen werkwijze te bepalen. Het gastouderbureau geeft tijdig en desgevraagd schriftelijk alle informatie die nodig is, zodat de commissie haar taak kan uitvoeren. Van een gevraagd advies kan alleen worden afgeweken door het gastouderbureau als dat in strijd is met het belang van de kinderopvang. Dit dient dan schriftelijk en beargumenteerd aan de oudercommissie te worden overlegd. De oudercommissie kan ook ongevraagd advies geven aan het gastouderbureau. De ouders en gastouders worden geïnformeerd via de website, e-mail of per post, inzake voorstellen en beslissingen van de oudercommissie.

Klachten

Natuurlijk stellen wij alles in het werk om een goede service te bieden en doen wij ons uiterste best om het niveau van onze dienstverlening hoog te houden. Ben je toch niet tevreden over een bepaalde situatie in de opvang, over een gastouder of over een administratieve afhandeling bij ons bureau? Laat het ons weten, zodat we op ziek kunnen gaan naar een oplossing.

Als je een klacht hebt, kun je het Klachtenregistratie Formulier invullen en per post of per e-mail naar ons verzenden.
Je krijgt binnen 2 dagen een ontvangstbevestiging en vervolgens zullen wij alles in het werk stellen om binnen twee weken de klacht op te lossen.

Geschillencommissie Kinderopvang

Als je een klacht extern kenbaar wilt maken, kun je terecht bij de Geschillencommissie Kinderopvang.
Bij het Klachtenloket Kinderopvang van de Geschillencommissie wordt eerst geprobeerd om de klacht op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling  of mediation.
Ouders kunnen een geschil indienen als:
De kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht of als de ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van een klacht.
In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders meteen een geschil indienen als in redelijkheid niet van ouders kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van intimidatie of wanneer ouders bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben.

Contactgegevens:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
telefoon: 070-3105310
www.degeschillencommissie.nl

Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag