Wanneer mag je gastouder worden?

Wanneer iemand gastouder wil worden dient aan een aantal voorwaarden voldaan te worden:

 • beschikken over minimaal een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma, of het Certificaat Goed Gastouderschap;
 • EHBO voor Kinderen (Oranje Kruis, Nikta, NedCert, SEHSO, LPEV of Nederlandse Rode Kruis)
 • beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag en tevens ook voor inwonenden ouder dan 18 jaar, op opvangadres bij gastouder;
 • geregistreerde gastouders dienen zich in te schrijven in het Persoonsregister Kinderopvang, evenals de meerderjarige inwonenden op het opvangadres en regelmatige bezoekers op het opvangadres;
 • Nederlands spreken;
 • 18 jaar of ouder zijn en niet op hetzelfde adres wonen als de ouders van de kinderen die opgevangen worden;
 • geen eigen kinderen hebben die onder toezicht staan;
 • telefonisch bereikbaar zijn tijdens de opvang;
 • inhoud kennen van het Pedagogisch Beleidsplan van het gastouderbureau en hiernaar handelen;
 • inhoud kennen van de Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid;
 • inhoud kennen van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en de Handleiding Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en hiernaar handelen;
 • de opvanglocatie is altijd geheel rookvrij;
 • betalingen van ouders voor de gastouderopvang uitsluitend ontvangen via het gastouderbureau.

Aantal kinderen

De werkwijze en maximale omvang en leeftijdsopbouw van de groepen dient te voldoen aan het volgende:

 • Er mogen maximaal 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar (inclusief de eigen kinderen van de gastouder tot 10 jaar) tegelijk opgevangen;
 • waarvan maximaal 5 kinderen tot 4 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd;
 • waarvan maximaal 4 kinderen tot 2 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd
 • waarvan maximaal 2 kinderen tot 1 jaar, inclusief eigen kinderen in die leeftijd.

Leeftijdsopbouw en aantal kinderen kunnen dus binnen de hierboven genoemde grenzen variabel zijn.
Ze zijn afhankelijk van de competenties van de gastouder en de mogelijkheden voor opvang zoals voldoende slaap- en speelruimte.
De vraagouders bepalen door keuze van gastouder, of zij het met de leeftijdsopbouw van de groep eens zijn.
De samenstelling van de groep kinderen wordt mede bepaald door Alles Kids Zoetermeer in overleg met de vraagouder naar zorgbehoefte van het te plaatsen kind. De beoordeling vindt plaats d.m.v. het intakegesprek.

Voor kinderen jonger dan 1,5 jaar dient een aparte slaapruimte zijn ingericht. Die kunt u bijvoorbeeld creeren door in uw eigen slaapkamer of in die van uw kinderen extra bedjes te plaatsen. Vanzelfsprekend dient de ruimte wel afgestemd te zijn op het aantal kinderen dat daar slaapt.
Tevens dient de opvanglocatie voor alle kinderen voldoende speelruimte te bieden zowel binnen als buiten. De hoeveelheid ruimte hangt af van het aantal en de leeftijd van de kinderen die u tegelijk opvangt. Hierbij houdt u vanzelfsprekend ook rekening met de eigen kinderen.

Wanneer je meer dan 3 kinderen tegelijkertijd opvangt, inclusief je eigen kinderen, dan dient er een achterwacht beschikbaar te zijn. Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen 15 minuten aanwezig zijn op de opvanglocatie. De achterwacht moet 18 jaar of ouder zijn. De gastouder moet bij inspectie kunnen aantonen wie de achterwacht is. Je kunt hier meerder personen voor aanwijzen. Voor allen geldt dat ze telefonisch bereikbaar zijn en binnen vijftien minuten aanwezig kunnen zijn.

Veiligheid en gezondheid

Je wordt als gastouder uitgebreid geinformeerd over de mogelijke risico’s op gebied van veiligheid en gezondheid, in en rondom de opvanglocatie. De gastouder krijgt informatie waarin staat beschreven hoe aanwezige risico’s verkleind of verholpen kunnen worden. Minstens 1 keer per jaar zal er een risico-inventarisatie plaatsvinden in het huis waar het kind wordt opgevangen. Samen met een bemiddelingsmedewerker wordt de risico-inventarisatie ingevuld. Zij zal ook met jou de opvang evalueren.

Aanmelding bij de gemeente en controle GGD

Voldoe je aan alle eisen en voldoet de opvanglocate aan alle gestelde kwaliteitseisen, dan kunnen wij jou als gastouder aanmelden bij de gemeente van plaats van opvang.
Indien de aanvraag compleet is, zal de gemeente de GGD opdracht geven om de aanvraag inhoudelijk te controleren. De GGD zal dan een kwalitatief onderzoek op de locatie uitvoeren. De inspecteur toetst zoveel mogelijk eisen en maakt op basis daarvan een conceptadvies met de bevindingen. Deze brief wordt aan het gastouderbureau gestuurd. Alleen op basis van feitelijke onjuistheden in het conceptadvies kunnen bevindingen en het advies aan de gemeente worden bijgesteld. De GGD stuurt de definitieve versie van het advies naar het gastouderbureau en de gemeente. De gemeente neemt uiteindelijk het besluit of de gastouder wel of niet wordt opgenomen in het Landelijk Register Kinderopang.

Het Landelijk Register Kinderopvang

Binnen maximaal 10 weken na ontvangst van de aanvraag neemt de Gemeente een besluit. Dit besluit wordt gebaseerd op het advies van de GGD.
Indien het besluit positief is dan wordt de gastouder opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang. De gastouder kan dan ook zelf zien of zij/hij is ingeschreven. Zie hiervoor: www.landelijkregisterkinderopvangl.nl

Indien de beschikking negatief is, wordt de gastouder niet opgenomen in het register. Wanneer de gastouder en het gastouderbureau het niet eens zijn met de inhoud van de beschikking, dan kunnen zij bezwaar aantekenen bij de gemeente.

Betaling aan de gastouder

Gastouderbureaus hebben de kassiersfunctie. Dat betekent dat gastouders alleen nog via het gastouderbureau betaald mogen worden.

Persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden geregistreerd in ons computersysteem, waar alleen daartoe bevoegde personen van Alles Kids Zoetermeer toegang hebben.
Persoonlijke gegevens zullen nooit aan derden buiten de daartoe bevoegde instanties, beschikbaar worden gesteld.